Vid problem, tveka inte och kontakta oss på info@hudfonden.se


HUDFONDEN

genom EDVARD WELANDERS STIFTELSE OCH FINSENSTIFTELSEN

för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi

Huvudsyftet med Hudfonden är att värna och utveckla dermato-venereologisk forskning i Sverige. För detta krävs stabila akademiska plattformar inom ämnet. Hudfondens bidrag till finansiering av dermato-venereologisk forskning har glädjande nog utvecklats mycket positivt under senare år men eftersom det är begränsat måste det specifikt riktas till dermato-venereologiska universitetsenheter för att möjliggöra en positiv utveckling av dessa. Vi kommer nu att tillämpa denna strategi konsekvent vilket innebär att enbart sökande som är anställda vid eller anknutna till dermato-venereologisk universitetsenhet och vars anslag förvaltas av sådan enhet är behörig att söka anslag från Hudfonden.

Stiftelserna har under senare år delat ut 10–12 miljoner kronor till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare med anknytning till dermato-venereologisk universitetsenhet där också ett ev bidrag ska förvaltas.

Styrelserna för stiftelserna får härmed anmoda dem som önskar söka anslag att inkomma med ansökningar senast den 31 mars. Notera att:
- Sökande kan enbart vara huvudsökande för ett projekt.
- Ansökan om deltagande i digitala vetenskapliga konferenser och kongresser ska inges före det att mötet påbörjas (enbart ett bidrag per år kan sökas).
- Ansökan görs separat för möte och projekt.
- Numera ges möjlighet för stora och långsiktiga projekt att söka projektanslag för upp till 3 år.
- Även i år stimulerar vi ansökningar från relativt nydisputerade (inom 5 år efter disputationen). (Dessa ansökningar kommer att hanteras separat från de ordinarie ansökningarna.)

Ansökan görs genom vår tjänst på hemsidan www.hudfonden.se från och med den 1 mars. Endast ansökningar som görs elektroniskt över vår tjänst beaktas vid utvärdering av bidrag.

Ansökan om forskningsbidrag

Nästa ansökningstillfälle till Welander-Finsen är den 1/3–31/3 2023.

Du kan logga in för att se status på tidigare inskickade ansökningar.

Forsknings- och reseanslag beslutas huvudsakligen under slutet av kvartal två under respektive ansökningsår.

Inloggning

Genom att logga in kan du:
-Påbörja en ansökan
-Fortsätta på en pågående ansökan
-Se nuvarande status på din ansökan

Glömt lösenord?
Klicka här

E-mail:
Lösenord: